Sàn gỗ tự nhiên căm xe và đặc điểm của sàn gỗ căm xe