Nước tràn vào sàn gỗ công nghiệp phải làm thế nào?